حالت نمایش

دولوپر SHARP MX-312FV

Sharp MX-312FV / MX312FV Developer
دولوپر دستگاه کپی شارپ مدل MX-312FV
تعداد چاپ : 75.000 برگ
عمر مفید : 2 سال
جلوگيري از آسيب دستگاه با رعايت استانداردها
حفظ كيفيت و ماندگاري چاپ با گذشت زمان
بسته بندی به شکل پاکت
مقرون به صرفه
کپی های سازگار : AR-6020 , AR-6020N , 6023N , X201 , X201D , X231N , X311N ,X202
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی دولوپر SHARP MX-312FV تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دولوپر SHARP MX-500AV

Sharp MX-500AV Developer
دولوپر دستگاه کپی شارپ مدل MX-500AV
تعداد چاپ : 200.000 برگ
عمر مفید : 2 سال
جلوگيري از آسيب دستگاه با رعايت استانداردها
حفظ كيفيت و ماندگاري چاپ با گذشت زمان
بسته بندی به شکل پاکت
مقرون به صرفه
کپی های سازگار : AR-M700U
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی دولوپرSHARP MX-500AV تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دولوپر SHARP MX-560NV

Sharp MX-560NV Developer
دولوپر دستگاه کپی شارپ مدل MX-560FV
تعداد چاپ : 600.000 برگ
عمر مفید : 2 سال
جلوگيري از آسيب دستگاه با رعايت استانداردها
حفظ كيفيت و ماندگاري چاپ با گذشت زمان
بسته بندی به شکل پاکت
مقرون به صرفه
کپی های سازگار : AR-M460NX
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی دولوپر SHARP MX-560NV تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دولوپر SHARP AR-450SD

Sharp AR-450SD Developer
دولوپر دستگاه کپی شارپ مدل AR-450SD
تعداد چاپ : 100.000 برگ
عمر مفید : 2 سال
جلوگيري از آسيب دستگاه با رعايت استانداردها
حفظ كيفيت و ماندگاري چاپ با گذشت زمان
بسته بندی به شکل پاکت
مقرون به صرفه
کپی های سازگار : AR-450 , AR-350 , AR-420
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی دولوپر SHARP AR-450SD تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دولوپر SHARP AR-202SD

Sharp AR-202SD Developer
دولوپر دستگاه کپی شارپ مدل AR-202SD
تعداد چاپ : 50.000 برگ
عمر مفید : 2 سال
جلوگيري از آسيب دستگاه با رعايت استانداردها
حفظ كيفيت و ماندگاري چاپ با گذشت زمان
بسته بندی به شکل پاکت
مقرون به صرفه
کپی های سازگار : AR-163 , AR-1118 , AR-5320 , AR-5316
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی دولوپرSHARP AR-202SD تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دولوپر SHARP MX-235XV

Sharp MX-235XV Developer
دولوپر دستگاه کپی شارپ مدل MX-235XV
تعداد چاپ : 50.000 برگ
عمر مفید : 2 سال
جلوگيري از آسيب دستگاه با رعايت استانداردها
حفظ كيفيت و ماندگاري چاپ با گذشت زمان
بسته بندی به شکل پاکت
مقرون به صرفه
کپی های سازگار : X230 , X200 , X180 , AR-5620
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی دولوپر SHARP MX-235XV تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دولوپر SHARP AR-271SD

Sharp AR-271SD Developer
دولوپر دستگاه کپی شارپ مدل AR-271SD
تعداد چاپ : 50.000 برگ
عمر مفید : 2 سال
جلوگيري از آسيب دستگاه با رعايت استانداردها
حفظ كيفيت و ماندگاري چاپ با گذشت زمان
بسته بندی به شکل پاکت
مقرون به صرفه
کپی های سازگار : AR-5631 , AR-5127
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی دولوپرSHARP AR-271SD تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دولوپر SHARP MX-B20AV

Sharp MX-B20AV Developer
دولوپر دستگاه کپی شارپ مدل MX-B20AV
تعداد چاپ : 25000 برگ
عمر مفید : 2 سال
جلوگيري از آسيب دستگاه با رعايت استانداردها
حفظ كيفيت و ماندگاري چاپ با گذشت زمان
بسته بندی به شکل پاکت
مقرون به صرفه
کپی های سازگار : MXB-200
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی دولوپرSHARP MX-B20AV تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دولوپر SHARP AR-6020SD

Sharp AR-6020SD Developer
دولوپر دستگاه کپی شارپ مدل AR-6020SD
تعداد چاپ : 300.000 برگ
عمر مفید : 2 سال
جلوگيري از آسيب دستگاه با رعايت استانداردها
حفظ كيفيت و ماندگاري چاپ با گذشت زمان
بسته بندی به شکل پاکت
مقرون به صرفه
کپی های سازگار : AR-620 , AR-700
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی دولوپرSHARP AR-6020SD تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دولوپر SHARP AR-205SD

Sharp AR-205SD Developer
دولوپر دستگاه کپی شارپ مدل AR-205SD
تعداد چاپ : 50.000 برگ
عمر مفید : 2 سال
جلوگيري از آسيب دستگاه با رعايت استانداردها
حفظ كيفيت و ماندگاري چاپ با گذشت زمان
بسته بندی به شکل پاکت
مقرون به صرفه
کپی های سازگار : AR-2120 , AR-5520 , AR-5516
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی دولوپرSHARP AR-205SD تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

دولوپر SHARP AR-208SD

Sharp AR-208SD Developer
دولوپر دستگاه کپی شارپ مدل AR-208SD
تعداد چاپ : 25000 برگ
عمر مفید : 2 سال
جلوگيري از آسيب دستگاه با رعايت استانداردها
حفظ كيفيت و ماندگاري چاپ با گذشت زمان
بسته بندی به شکل پاکت
مقرون به صرفه
کپی های سازگار : AR-203
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی دولوپرSHARP AR-208SD تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید