دستگاه حضور و غیاب

حالت نمایش

حضور و غیاب Fara techno XF100 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno XF100 امتیازمحصول موجود ٦,٦٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل XF100
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  سخنگوی فارسی : دارد
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کارت , کلمه عبور , تشخیص چهره
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 2000
  امکان تعریف اثر کارت: 1500
  امکان تعریف تشخیص چهره :1500
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : Wifi, USB, TCP / iP
موجود ٦,٦٠٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno LX17 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno LX17 امتیازمحصول موجود ٢,٣٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل LX17
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  سخنگوی فارسی : دارد
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 50.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 500
  امکان تعریف رمز عبور: 500
  نوع اتصال : , USB
موجود ٢,٣٠٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno LF10 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno LF10 امتیازمحصول موجود ٣,٩٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل LF10
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  سخنگوی فارسی : دارد
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : تشخیص چهره
  ظرفیت ثبت تردد : 50.000
  امکان تعریف تشخیص چهره : 100
  نوع اتصال : , USB
موجود ٣,٩٤٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno MB20 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno MB20 امتیازمحصول موجود ٣,٥٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل حضور و غیاب MB20
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور و تشخیص چهره
  ظرفیت ثبت تردد : 50.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 400
  ظرفیت تشخیص چهره : 200
  ارتباطات : USB, TCP / iP
موجود ٣,٥٩٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno F200 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno F200 2% امتیازمحصول موجود ٢,٩٨٠,٠٠٠ تومان ٢,٩٣٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F200
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 2000
  نوع اتصال :USB, TCP / iP
موجود ٢,٩٨٠,٠٠٠ تومان ٢,٩٣٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno MB2000 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno MB2000 امتیازمحصول موجود ٥,٤٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل حضور و غیاب MB2000
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت و تشخیص چهره
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 2000
  ظرفیت کارت : ۱۰/۰۰۰ عدد
  ظرفیت تشخیص چهره : 2/۰۰۰ عدد
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : USB, TCP / iP
موجود ٥,٤٥٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno F70 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno F70 امتیازمحصول موجود ٢,٦٤٥,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F70
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  سخنگوی فارسی : دارد
  منوی فارسی : دارد
  قابلیت تعریف اثر انگشت برای هر نفر : 10
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کارت , کلمه عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 1000
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP | USB
موجود ٢,٦٤٥,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno F110 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno F110 امتیازمحصول موجود ٢,٦٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F110
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 1000
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP | USB
موجود ٢,٦٢٥,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno WL50 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno WL50 امتیازمحصول موجود ٢,٥٧٥,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل WL50
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  سخنگوی فارسی : دارد
  منوی فارسی : دارد
  قابلیت تعریف اثر انگشت برای هر نفر : 10
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 50.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 1000
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : WIFI - USB
موجود ٢,٥٧٥,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno UF100 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno UF100 امتیازمحصول موجود ٤,٧٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل UF100
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت و رمز عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 2000
  زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP، USB ، WIFI
موجود ٤,٧٠٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno NF50 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno NF50 امتیازمحصول موجود ٣,٧١٥,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل NF50
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : تشخیص چهره، کارت و رمز عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 200.000
  ظرفیت حافظه ذخیره چهره: 300
  ظرفیت کارت : 300
  زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP، USB
موجود ٣,٧١٥,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno F400 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno F400 امتیازمحصول موجود ٣,٤٨٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F400
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت، کارت و رمز عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  ظرفیت کارت : 10.000
  ظرفیت اثر انگشت : 3000
  زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP، USB
موجود ٣,٤٨٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno Uface302 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno Uface302 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل Uface302
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت ,تشخیص چهره
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 4000
  ظرفیت کارت : ۱۰/۰۰۰ عدد
  ظرفیت تشخیص چهره : ۳/۰۰۰ عدد
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : USB, TCP / iP
تماس بگیرید