کدخطا هایی که در پرینتر EPSON L800 نمایش داده میشود نشانه چیست

 

 کد خطای Epson L800  راهکار و مشکل L800 کد خطای Epson L800  راهکار و مشکل L800 
01H در پرینتر L800  اینکدر-کرییج-موتور درایور-کابل 02H در پرینتر  L800  کابل-کرییج-CR موتور
08H در پرینتر L800  اینکدر-تایمینگ بلت-کرییج 0AH در پرینتر L800 موتور درایور - مادر برد
0BH در پرینتر L800  کرییج-کابل-اینکدر 0CH در پرینتر L800 Paper jam - کابل
0DH در پرینتر L800  timing belt - کرییج 40H در پرینتر L800  مین برد
41H در پرینتر L800  مادر برد 42H در پرینتر L800  main board
43H در پرینتر L800  برد اصلی 50H در پرینتر L800  گیر کردن کاغذ
51H در پرینتر L800  پیپر جم  52H در پرینتر L800 جمع شدن کاغذ
D1H در پرینتر L800  مادر برد CR D3H در پرینتر L800 مادر برد PID 
D4H در پرینتر L800  مادر برد BS  FEH در پرینتر L800  اینکدر - موتور - درایور-کابل