مقایسه اسکنرهای اسناد و دبیرخانه ای کانن

 مدل  سایز  نوع اسکنر  سرعت اسکن یکرو  سرعت اسکن دورو  اسکن روزانه  کشور سازنده اسکنر مسطح Flatbed
 DR-F120  Legal  دورو  20 برگ  36 تصویر 800 برگ  چین  Yes
 DR-C120  Legal  دورو  20 برگ  40 تصویر 1500برگ  کره جنوبی  Option
 DR-C225  Legal  دورو  25 برگ  50 تصویر 2000 برگ ژاپن  Option
 DR-C130  Legal  دورو  30 برگ  60 تصویر 3000 برگ کره جنوبی  Option
 DR-C240  Legal  دورو  40 برگ  80 تصویر 4000 برگ ژاپن  Option
 DR-M160  Legal  دورو  60 برگ  120 تصویر 7000 برگ ژاپن  Option
 DR-M1060  A3  دورو  60 برگ  120 تصویر 7500 برگ ژاپن  Option
 DR-6030C  A3  دورو  80 برگ  160 تصویر 10000برگ ژاپن  Option
 DR-G1100  A3  دورو  100 برگ  200 تصویر 25000برگ ژاپن  Option