فروش اسکنرهای اسناد و دبیرخانه ای کداک با گارانتی فوژان اکسوم

**تمام اسکنرها ی اسناد و بایگانی کداک با گارانتی فوژان اکسوم تحویل داده میشود
**درصورت اعلام همکاری و خرید بیش از 3 اسکنر دبیرخانه ای کداک از تخفیف برخوردار میشوید
**جهت آگاهی از مشخصات اسکنرهای KODAK به روی هر محصول کلیک نمایید

مدل اسکنر اسناد و بایگانی کداک سایز اسکن اسکن مسطح اسکن روزانه اسکن دورو ظرفیت کاغذکش گارانتی

اسکنر اسناد و دبیرخانه ای کداک آی 2420 

A4 ندارد 5000 برگ ندارد 75 برگ فوژان اکسوم

اسکنر اسناد و دبیرخانه ای کداک آی 3250

A3 دارد 1500 برگ دارد 250 برگ فوژان اکسوم

اسکنر اسناد و بایگانی کداک 720

A3 دارد 6000 برگ دارد 75 برگ فوژان اکسوم

اسکنر اسناد و بایگانی کداک آی 2900

A4 دارد 10000 برگ دارد 250 برگ فوژان اکسوم

اسکنر اسناد و بایگانی کداک آی 4600

A3 دارد 50000برگ دارد 500 برگ فوژان اکسوم

اسکنر اسناد و بایگانی کداک آی 4200

A3 دارد 30000 برگ دارد 500 برگ فوژان اکسوم

اسکنر اسناد و بایگانی کداک آی 3450

A3 دارد 20000 برگ دارد 250 برگ فوژان اکسوم

اسکنر اسناد و بایگانی کداک آی 3400

A3 دارد 20000 برگ دارد 250 برگ فوژان اکسوم

اسکنر اسناد و بایگانی کداک آی 2820

A4 دارد 8000 برگ دارد 70 برگ فوژان اکسوم

اسکنر اسناد و بایگانی کداک آی 2620

A4 دارد 7000 برگ دارد 100 برگ فوژان اکسوم

اسکنر اسناد و بایگانی کداک آی 3200

A3 دارد 15000 برگ دارد 250 برگ فوژان اکسوم

اسکنر اسناد و بایگانی کداک آی 5850

A3 دارد نا محدود دارد 750 برگ فوژان اکسوم