حالت نمایش

حضور و غیاب Fara techno XF20

منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت ,تشخیص چهره
نوع اتصال : USB, TCP / iP
تشخیص چهره 500 عدد
کارت 500 عدد
اثر انگشت 500 عدد
رمز عبور 500

امتیازمحصول
موجود
٥,٦٦٠,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno LF10

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل LF10
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
سخنگوی فارسی : دارد
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : تشخیص چهره
ظرفیت ثبت تردد : 50.000
امکان تعریف تشخیص چهره : 100
نوع اتصال : , USB

امتیازمحصول
موجود
٤,٤٤٥,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno LX17

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل LX17
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
سخنگوی فارسی : دارد
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور
ظرفیت ثبت تردد : 50.000
امکان تعریف اثر انگشت : 500
امکان تعریف رمز عبور: 500
نوع اتصال : , USB

امتیازمحصول
1
موجود
٣,٥٠٥,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno XF100

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل XF100
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
سخنگوی فارسی : دارد
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کارت , کلمه عبور , تشخیص چهره
ظرفیت ثبت تردد : 100.000
امکان تعریف اثر انگشت : 2000
امکان تعریف اثر کارت: 1500
امکان تعریف تشخیص چهره :1500
زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
نوع اتصال : Wifi, USB, TCP / iP

امتیازمحصول
موجود
٩,٥٩٥,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno F200

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F200
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور
ظرفیت ثبت تردد : 100.000
امکان تعریف اثر انگشت : 2000
نوع اتصال :USB, TCP / iP

امتیازمحصول
موجود
٤,٧٩٥,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno MB20

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل حضور و غیاب MB20
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور و تشخیص چهره
ظرفیت ثبت تردد : 50.000
امکان تعریف اثر انگشت : 400
ظرفیت تشخیص چهره : 200
ارتباطات : USB, TCP / iP

امتیازمحصول
موجود
٥,٦٩٥,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno MB2000

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل حضور و غیاب MB2000
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت و تشخیص چهره
ظرفیت ثبت تردد : 100.000
امکان تعریف اثر انگشت : 2000
ظرفیت کارت : ۱۰/۰۰۰ عدد
ظرفیت تشخیص چهره : 2/۰۰۰ عدد
زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
نوع اتصال : USB, TCP / iP

امتیازمحصول
موجود
٨,٥٩٥,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno Uface302

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل Uface302
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت ,تشخیص چهره
ظرفیت ثبت تردد : 100.000
امکان تعریف اثر انگشت : 4000
ظرفیت کارت : ۱۰/۰۰۰ عدد
ظرفیت تشخیص چهره : ۳/۰۰۰ عدد
زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
نوع اتصال : USB, TCP / iP

امتیازمحصول
موجود
١٣,٤٩٠,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno F110

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F110
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت
ظرفیت ثبت تردد : 100.000
امکان تعریف اثر انگشت : 1000
زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
نوع اتصال : TCP/IP | USB

امتیازمحصول
4
موجود
٤,٩٥٠,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno F70

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F70
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
سخنگوی فارسی : دارد
منوی فارسی : دارد
قابلیت تعریف اثر انگشت برای هر نفر : 10
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کارت , کلمه عبور
ظرفیت ثبت تردد : 100.000
امکان تعریف اثر انگشت : 1000
زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
نوع اتصال : TCP/IP | USB

امتیازمحصول
موجود
٤,٠٩٩,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno F400

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F400
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت، کارت و رمز عبور
ظرفیت ثبت تردد : 100.000
ظرفیت کارت : 10.000
ظرفیت اثر انگشت : 3000
زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
نوع اتصال : TCP/IP، USB

امتیازمحصول
موجود
٥,٥٩٨,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno NF50

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل NF50
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : تشخیص چهره، کارت و رمز عبور
ظرفیت ثبت تردد : 200.000
ظرفیت حافظه ذخیره چهره: 300
ظرفیت کارت : 300
زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
نوع اتصال : TCP/IP، USB

امتیازمحصول
موجود
٥,٦٤٥,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno UF100

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل UF100
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت و رمز عبور
ظرفیت ثبت تردد : 100.000
امکان تعریف اثر انگشت : 2000
زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
نوع اتصال : TCP/IP، USB ، WIFI

امتیازمحصول
موجود
٦,٩٩٥,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno WL50

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل WL50
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
سخنگوی فارسی : دارد
منوی فارسی : دارد
قابلیت تعریف اثر انگشت برای هر نفر : 10
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور
ظرفیت ثبت تردد : 50.000
امکان تعریف اثر انگشت : 1000
زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
نوع اتصال : WIFI - USB

امتیازمحصول
موجود
٥,٥٠٠,٠٠٠ تومان