1399/3/23

پارامتر وایت بالانس در اسکنر

ویژگی وایت بالانس در اسکنر ها به چه معناست؟

 White Balance همان پروفایل رنگی در دوربین هاست که باعث می شود بوسیله...