1399/4/7

فروش و تعویض لامپ ویدئو پروژکتور

یکی از مهمترین قطعات مصرفی این دستگاه است. طول عمر لامپ هر ویدئو پروژکتور بعد از مدت زمان مشخصی به اتمام...