1398/4/26

قطعات پرمصرف در پرینتر

سپریشن فید رولر ( رولر تغذیه کاغذ کش ) یکی از قطعات بخش تغذیه کاغذ در پرینتر ها و .... است که تمیز نبودن ،...