1399/5/1

بررسی خطاهای کپی Toshiba e-studio 202S

ارور کد E7  01

این ارور مربوط به خطای راه اندازی حافظه و یا نشناختن حافظه است . 

این ارور در زمانی ظاهر می...