1399/4/29

تعمیر و رفع ایراد فکس در منزل

دستگاههای فکس قطعات پیچیده ای از تجهیزات با سنسور حساس ، موتور و قطعات متحرک ریز کالیبراسیون هستند . دستگاه...