1398/4/26

موسسات دانشگاه ها و محیط های آموزشی نیاز به چه تجهیزاتی دارند

دقت داشته باشید که پورت شبکه برای بعضی دستگاه های ذکر شده تنها برای کنترل دستگاه ( خاموش و روشن کردن ) است که...