1399/4/5

تجهیزات اداری لازم برای سوپرمارکتها

پوزهای فروشگاهی در واقع کامپیوترهایی هستند با بدنه ی صنعتی و قطعات داخلی با عمر بیشتر . بنابراین باید روی...