1399/6/11

دستگاه پول شمار مناسب شما کدام است

کوچکترین اشتباه در شمارش پول می تواند بزرگترین فاجعه را به همراه داشته باشد به همین خاطر دستگاه های پول شمار...