بررسی خطاها در پرینترهای HP

10.XX.YY SUPPLIES MEMORY ERROR

این ارور در ارتباط با چیپ کارتریج است و نشان می دهد که چیپ کارتریج یا خود کارتریج اصل نمی باشد . ولی با تایید و زدن دکمه OK دستگاه به کار خود ادامه می دهد .

11.XX INTERNAL CLOCK ERROR 

این ارور معمولا زمانی که دستگاه روی تاریخ و ساعت تنظیمی خطایی ببیند نمایش داده می شود و با تنظیم زمان و تاریخ رفع می شود . در صورتی که چندین بار نمایش داده شود باید باطری روی فورمتر را عوض کرد

13.XX.YY JAM IN TOP COVER AREA

13.01, 13.03 JAM IN TRAY (X)

13.06 AND 13.12 JAM INSIDE REAR DOOR

13.10.00 FUSER JAM

این خطاها زمانی ظاهر می شوند که کاغذ در داخل دستگاه در نواحی مختلف گیر کرده باشد . با درآوردن کارتریج و درآوردن کاغذ داخل دستگاه مشکل رفع می شود البته گاهی  اوقات یکی از سنسورها به واسطه ریختن تونر در داخل سنسور و کور شدن آنها نیز این پبغام به نمایش در می آید که با تمیز کردن و باد گرفتن دستگاه مشکل رفع می شود .

41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY XX FOR HELP PRESS?

این خطا وقتی ظاهر می شود که دستگاه طول کاغذ را بیشتر از طول تعریف شده در paper setup تشخیص دهد و یا اگر کاغذ به دلیلی دیر از دستگاه خارج شود پرینتر تصور می کند طول کاغذ زیاد است همان طور با دیر آزاد شدن اهرم سنسورها این اتفاق می افتد.

50.x FUSER ERROR FOR HELP PRESS?

پیغام خطا مربوط به خرابی فیوزینگ می باشد با اعداد مختلفی که به جای حرف ایکس قرار می گیرد به نقطه خراب در فیوزینگ اشاره می شود .

51.XX PRINTER ERROR FOR HELP PRESS?

این ارور مربوط به لیزر اسکنر است و با قرار گرفتن عدد 1 به جای ایکس معنی خرابی بیم لیزر می باشد و عدد 2 به معنی خرابی موتور لیزر اسکنر می باشد .

52.XY PRINTER ERROR FOR HELP PRESS?

این ارور مربوط به لیزر اسکنر است .