پارامتر وایت بالانس در اسکنر

ویژگی وایت بالانس در اسکنر ها به چه معناست؟

 White Balance همان پروفایل رنگی در دوربین هاست که باعث می شود بوسیله ی آن دوربین بتواند
تراز سفیدی یا در شرایط نوری مختلف پروفایل های متفاوتی را برای ایجاد رنگ های صحیح ایجاد کند تراز سفیدی در دوربین های مختلف می تواند به صورت اتوماتیک ، دما به کلوین و به صورت دستی یا از طریق گزینه های از پیش تنظیم شده چون ابری ، آفتابی ، تنگستن ، فلوئوروسنت و غیره تنظیم شود